Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych. Dzięki niej dowiedzą się Państwo kto, w jakich celach i na jakich warunkach przetwarza Państwa dane osobowe, a także w jaki sposób nasza strona internetowa korzysta z plików cookies.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Właścicielem i administratorem strony internetowej www.pserwis.pl jest ProSerwis  Industry  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukownie przy ul. Szybowej 3 (dalej: PROSERWIS).

W celu zapewnienia odpowiedniej dbałości o Państwa prywatność, przygotowaliśmy poniższą Politykę Prywatności i Cookies, która opisuje w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jak korzystamy z plików cookies . W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub zamiaru zrealizowania którychś z praw opisanych w niniejszej Polityce, mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem mailowym: biuro@proserwis.olkusz.pl

2. Użyte w Polityce Prywatności pojęcia oznaczają:

Klient – osoba odwiedzająca Stronę internetową;

Strona internetowa lub Strona – niniejszy serwis internetowy, dostępny pod adresem www.pserwis.pl;

Pliki cookies – niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze użytkownika w trakcie odwiedzania Strony internetowej, pliki takie zwierają dane informatyczne, w szczególności dotyczące komputera użytkownika, jego adresu IP oraz przeglądarki internetowej;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?

Świadczymy dla Państwa usługi i z tego względu przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej. W celu przekazania jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje, odnosząc się do celu przetwarzania Państwa danych osobowych.

3.1.  Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony, ułatwienie korzystania ze podstron oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Strony

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności na Stronie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania, Państwa adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

3.2. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym, dane dotyczące korzystania z naszych usług oraz dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi, wniosku lub zapytania.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami, opartych na rzetelności i lojalności, a w niektórych sytuacjach zgoda osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.3. Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać Państwa dane osobowe podane formularzu kontaktowym, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, dane dotyczące korzystania z naszych usług oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

3.4. Realizowanie działań marketingowych

Zakres danych. W celu prezentowania Państwu bardziej dopasowanych i interesujących treści przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności na Stronie, to znaczy: dane dotyczące oglądanych produktów oraz innych podstron, jak również dane dotyczące sesji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług, w tym prezentowaniu ciekawszych dla Państwa treści i reklam.

4. W jaki sposób dopasowujemy usługi do Państwa zainteresowań i preferencji?

Nasza Strona internetowa podejmuje działania w celu jak najlepszego dopasowania wszelkich komunikatów marketingowych do Państwa zainteresowań i preferencji (profilowanie). W celu przekazania jak najbardziej przejrzystej informacji poniżej opisujemy, w jaki sposób i w jakich celach możemy dokonywać profilowania.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Państwa dane dotyczące aktywności na Stronie, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia na Stronie, odwiedziny na głównych stronach i ich podstronach, daty logowania i rejestracji, historia i aktywność związana z naszą komunikacją mailową.

Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do dopasowania informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Państwa zainteresować.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług.

Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Państwa interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Państwa prywatność ani nie będzie stanowić nadmiernej uciążliwości.

5. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Nasze bazy danych są chronione przed wglądem osób trzecich.

Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające), albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Podmioty te świadczą dla nas usługi hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do analizy ruchu w serwisie oraz do analizy skuteczności kampanii marketingowych. Niektóre dane ujawniamy również podmiotom świadczącym dla nas niektóre usługi biznesowe, np. finansowe czy administracyjne.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W takich sytuacjach weryfikujemy, czy dane państwo zapewnia odpowiedni stopień ochrony i w razie potrzeby stosujemy dodatkowe zabezpieczenia, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dane związane z zarejestrowanym kontem są przechowywane przez okres jego posiadania dla celów zapewnienia prawidłowego funkcjonowania konta, jak również do celów marketingowych. Ponadto niektóre dane możemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Dane osobowe zbierane przy wykorzystaniu plików cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookies.

7. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Jeżeli chcą Państwo zrealizować któreś z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości pod adres e-mail: biuro@proserwis.olkusz.pl

O podjętych działaniach (zrealizowaniu wniosku lub odmowie realizacji) poinformujemy Państwa  niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takiej sytuacji uprzednio poinformujemy o opóźnieniu.

7.1. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO przysługuje Państwu prawo do cofnięcia każdej zgody, która została udzielona. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla Państwa. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

7.2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Na podstawie art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z korzystaniem z rekomendowanych produktów i usług, marketingiem naszych produktów i usług, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu oraz ułatwieniem korzystania ze Strony.

Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, usuniemy te dane, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw.

7.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Na podstawie art. 17 RODO przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy:

 1. została wycofana określona zgoda, w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;
 2. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. został wniesiony zasadny sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Na podstawie art. 18 RODO przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy takie żądanie zostanie zgłoszone, do czasu jego rozpatrzenia, nie będą Państwo mogli korzystać z określonych funkcjonalności lub usług, które związane były z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy także wysyłać do Państwa żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w sytuacji, gdy:

 1. kwestionują Państwo poprawność danych osobowych – do czasu, aż zostanie ona zweryfikowana;
 2. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub wykorzystane, ale są Państwu potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 3. wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania tych danych – wówczas ograniczenie następuje na czas niezbędny do zweryfikowania czy ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając te dane osobowe.
 4. przetwarzanie tych danych jest niezgodne z prawem, ale żądają Państwo ograniczenia ich wykorzystania zamiast usunięcia;
7.5. Prawo dostępu do danych

Na podstawie art. 15 RODO przysługuje Państwu prawo do uzyskania od nas potwierdzenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy dane te są faktycznie przetwarzane, mają Państwo prawo do tego, aby:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
7.6. Prawo do sprostowania danych

Na podstawie art. 16 RODO przysługuje Państwu prawo do żądania sprostowania podanych przez siebie danych osobowych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

7.7. Prawo do przenoszenia danych

Na podstawie art. 20 RODO przysługuje Państwu prawo, aby otrzymać dostarczone przez siebie dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Mogą Państwo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Państwa dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, o ile dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub umowy.

7.8. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Mogą Państwo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień.

Jeżeli uważają Państwo, że dane są przez nas przetwarzane niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Na potrzeby Strony wykorzystujemy szyfrowanie transmisji danych (TSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Państwa danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do nich przez nieupoważnione systemy lub osoby.

9. W jaki sposób korzystamy z plików cookies?

Strona Internetowa wykorzystuje niewielkie pliki zwane plikami cookies („ciasteczka”) do celów analitycznych oraz celem właściwego funkcjonowania Strony Internetowej. Są one zapisywane za pośrednictwem Strony Internetowej na komputerze użytkowników, jeżeli przeglądarka internetowa użytkownika na to pozwala. Każdy użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies z poziomu swojej przeglądarki internetowej.

Mechanizm plików cookies nie powoduje jakichkolwiek zagrożeń na urządzeniu odwiedzającego serwis. Jednakże, jeśli nie zgadzacie się Państwo na przesyłanie plików cookies możecie za pomocą ustawień przeglądarki zablokować przesyłanie plików cookies. W przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Ponadto  w każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

10. Z jakich plików cookies korzysta Strona Internetowa?

a) Pliki cookies analityczne

Zbierane w powyższy sposób informacje pomagają w liczeniu wizyt na Stronie Internetowej, ich długości, ustaleniu obszarów geograficznych z jakich odwiedzana jest Strona Internetowa, ustaleniu w jaki sposób użytkownik wszedł na Stronę Internetową oraz określenia, jakie funkcjonalności serwisu lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować Stronę Internetową i ulepszać ją w miarę potrzeb oraz oczekiwań użytkowników. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics – w celu uzyskania większej ilości informacji  prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

b) Pliki cookies służące do zapamiętania sesji

Wykorzystujemy również pliki cookies, aby utrzymać Państwa sesję po zalogowaniu do systemu obsługi zamówień internetowych – dzięki temu nie musicie Państwo na każdej podstronie serwisu wpisywać loginu i hasła, aby poprawnie konfigurować wybrane funkcje systemu obsługi zamówień internetowych i na przykład móc sprawdzić autentyczność sesji przeglądarki.

11. Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności.

O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach będą Państwo informowani poprzez zamieszczenie odpowiednich komunikatów na Stronie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Państwu także odrębne powiadomienia na podany adres e-mail.